Tulayin Ako (salin ni Dr. Bienvenido Lumbera ng “Bridge Over Troubled Water”)

Tulayin Ako

(salin ni Dr. Bienvenido Lumbera ng “Bridge Over Troubled Water” ng Simon & Garfunkel)

Kung nanghihina ang loob

Ang luha sa mata’y papahirin ko

Kung lahat ma’y mangaglayuan

Hindi ka iiwan

Kung hadlang sa landas ang dagat, tulayin ako

Kung hadlang sa landas ang dagat, tulayin ako

Kung nalulungkot sa paglilibot

Abutin ng dilim, aaluin ka

Tumawag ka kung kailangan mo

Ang aking pagdamay

Kung hadlang sa landas ang dagat, tulayin ako

Kung hadlang sa landas ang dagat, tulayin ako

Alinlangan mo, iwaksi

Naghihintay sa ‘yo ang mga pinapangarap mo

Sa paghakbang ay kaagapay mo

Akong sandigan mo

Kung hadlang sa landas ang dagat

Narito ako

Kung hadlang sa landas ang dagat

Narito ako

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s